månadsarkiv: juli 2020

Lundavandring 27 juli 2020

Västra Stationstorget: Lunds centralstation, även kallad Lund C, är Sveriges tredje mest använda järnvägsstation räknat i antal resenärer per dag.Efter invigningen av Citytunneln i Malmö 2010 har Malmö C fått färre resenärer, och Lund C fler, så att Lund C har fått flest resenärer av alla Skånes järnvägsstationer.Under 2001 byggdes ett nytt, modernt stationshus med glasfasader på västra sidan av järnvägen. Utanför detta anlades också det nya Västra Stationstorget.1996 byggdes Mittelbron. Kapaciteten på stationen ökades också. 2014 byggdes Skyttelbron i norra delen av personbangården i samband med att Kristallen, Lunds kommunhus, färdigställdes. På ett stickspår väster om centralstationen stod mellan maj 1989 och oktober 2012 ett permanent parkerat nattåg med sovvagnar. Det tjänade som Svenska Turistföreningens Vandrarhem.

Tingsrätten blev klar 2018. 

Clemenstorget: Torget anlades på 1890-talet. Vid torget byggdes flera hus, bland annat imponerande stenhus på torgets norra och östra sida. På västra sidan ligger tullhuset, numera auktionskammare. 

Norr om torget byggdes Spoletorp som är ett exempel på välbevarade lummiga stenhuskvarter från sekelskiftet kring 1900. Åt nordost mot Allhelgonakyrkan byggdes Lindebergska skolan och Ribbingska sjukhemmet i en lummig parkmiljö. Ett jugendhus från 1900 på sydsidan revs. Där det huset stod byggdes istället ett varuhus och kontor 1975-1977. I juni 2020 invigdes det omgjorda torget som har blir ändpunkt för spårvägen som ska starta i december 2020. 

Lindebergska eller Flickskolan: det byggdes 1914-1916. Skolan uppfördes ursprungligen för Lunds fullständiga läroverk för flickor, vilket också fick namnet Lindebergska skolan efter skolans rektor, eller föreståndarinna, från 1905, Elisabet Lindeberg. Den stora tomten i sydvästra hörnet av det stora kvarteret Kråkelyckan, vid hörnet Sankt Laurentiigatan/Karl XI:s gata, donerades av paret Lilly och August Quennerstedt. Dessa bodde i Quennerstedtska villan i den nordöstra delen av det av dem till största delen ägda kvarteret. Ungefär samtidigt donerade de en stor granntomt för uppförande av Ribbingska sjukhemmet, och Lilly Quennerstedt skulle senare också donera granntomten mot Sankt Laurentiigatan till Lunds universitet för uppförande av Lunds studentskegård. 1927 slogs den ihop med en andra flickskola och kommunen övertog sen byggnaden och skolan. Byggnaden utnyttjas numera av bland Kulturskolan i Lund och Lars-Erik Larsson-gymnasiet.

August Quennerstedt blev student i Lund 1856, filosofie magister 1862, docent i zoologi 1865, adjunkt 1873 och var professor vid nämnda universitet 1880–1902.

Ribbingska sjukhemmet, ritat av Alfred Hellerström, är ett av de första vårdhemmen för äldre i Sverige. Drivande kraft bakom initiativet att inrätta sjukhemmet var Maria Ribbing.

Lunds studentskegård är ett studenthem för kvinnliga studenter i Lund som inrättades 1937. Gården har 38 rum.

AllhelgonaKyrkan började byggas 1887 och invigdes Allhelgonadagen 1893 och var det första stora nybygget (till skillnad från restaureringar och ombyggnader) av en kyrka i Lund sedan medeltiden. Det ursprungliga skälet skall ha varit att biskop Johan Henrik Thomander (1798–1865) hade ansett att Lunds domkyrka blivit för liten för alla gudstjänstbesökare; domkyrkan hade dessutom under hans tid ett betydligt mindre monumentalt utseende än nu; en representativ och praktfull ny kyrka kunde alltså anses av nöden. Allhelgonakyrkan är byggd i nygotisk stil och ritades av Helgo Zettervall. Kyrktornet är 72 m högt och därmed Lunds näst högsta byggnadsverk (efter Ideon Gateway). Det är i nygotisk stil.

Universitetssjukhuset: Först bedrevs sjukvård i Lund i flera fattigvårdssjukhus. År 1864 uppfördes Gamla Kirurgen på nuvarande Södra lasarettsområdet. Det stod tidigt klart att lokalerna inte räckte till, och strax före första världskriget Invigdes ett sammanhängande komplex som sträckte sig över Vallgatan mot Helgonagården och Allhelgonakyrkan. Då tillkom de karaktäristiska valven som går ovanför Vallgatan, vilka befanns vara billigare att bygga än att gräva kulvertar. Alla dessa hus finns kvar än i dag och används av Lunds universitet.

Under 1940-talet började man bygga ut norr om Lunds universitetsbibliotek i Lund. Ett nytt barnsjukhus, fem våningar högt i tegel, stod klart 1951, och också Onkologen och Öron-Näs-Halskliniken tillkom vid denna tid genom donationer från hovet. Brist på lokaler tvingade landstinget att påbörja en sjukhusutbyggnad snabbt och på rekordtid. Från och med 1964 började schaktning för ”Blocket” – en av Lunds högsta byggnader, tolv våningar och 55 meter högt över marken.

Professorsstaden är en stadsdel i Lund, beläget öster om innerstaden och utbyggd under perioder mellan 1870 och ca 1950.Bebyggelsen består nästan enbart av villor, ofta stora och påkostade och till stor del uppförda av lärare vid Lunds universitet (därav namnet).Området har ett allmänt vedertaget namn men det har fram till 2014 aldrig använts officiellt. Det var därför inte fastslaget exakt vilket geografiskt område som Professorsstaden omfattar. De äldsta villorna i området ligger på Finngatan, där sedan länge flera universitetsinstitutioner inom humaniora ligger. Placeringen bygger på att Finngatan då planerades bli en ringväg runt Lund, i ett första steg leda till Lunds östra station. Detta stoppades dock då lasarettets placering omöjliggjorde vidarebyggandet av vägen.

Redan år 1710 började en första botanisk trädgård att anläggas i centrala Lund, men denna blev för liten och en ny botanisk trädgård beviljades av 1859−60 års riksdag, på platsen där det några år tidigare bedrivits trädskola. Trädgården anlades mellan 1862 och 1867 och ansvarig för planläggningen och utformningen av flera av byggnaderna var Jacob Georg Agardh.Parken har utvidgats vid ett antal tillfällen. Sedan parken 2014 drabbats av ekonomiska problem har växthuset hotats av nedläggning har även Lunds kommun börjat ge ett årligt anslag till verksamheten.

Östervångskolan: Undervisningen i Lund har sedan januari 2016 flyttas till om- och nybyggda skollokaler tillsammans med Tunaskolan, varvid skolorna samlokaliseras på Warholms väg 10 i Lund. I och med flytten har Östervångsskolans föregående byggnad köpts av Lunds kommun för att användas till kommunens skolverksamhet. Den gamla skolbyggnaden är belägen på Galjevången, öster om Botaniska trädgården nära Lunds centrum och byggnadsminnesförklarades den 17 februari 1997. Skolan byggdes 1869–1871 av Malmöhus och Kristianstads läns landsting och öppnades den 1 september 1871 som Skånes anstalt för döfstumma i Lund. 1938 förstatligades skolan. I samband med att utbildningen på 1960-talet anpassades till den ordinarie grundskolan bytte skolan namn för att inte peka ut eleverna.

Sankt Jörgens park eller Skönadalsparken som den kallades då den anlades på 1940-talet, är en park norr om Villa Sunna och Hardebergaspåret i Lund. Under parken och dammen ligger sedan invigningen 1957 en stor underjordisk, äggformad stridsledningscentral som är beräknad att stå emot en direkt kärnvapenträff. Den används inte längre utan ingången är igensatt.

Tuna slott var en storslagen villa i Tudorstil, i gult tegel och med skiffertak. Den var belägen i östra Lund strax norr om Hallands Nation och Västgöta Nation samt söder om det område där Lunds tekniska högskola nu ligger, öster om Professorsstaden. Villan, som något oegentligt kallades för slott, ritades av Helgo Zettervall och byggdes 1866–67 till änkesäte för biskopinnan Emilie Thomander, hustru till Johan Henrik Thomander. Hon bodde där med två av sina döttrar, varav den ena, Ida, 1868 gifte sig med godsägaren Gottfrid Warholm. Ida Warholm bodde kvar till sin död 1933. Äktenskapet var barnlöst och egendomen inköptes av Lunds stad, som var på jakt efter tomtmark. Under tiden fram till rivningen stod huset mestadels tomt, men användes under andra världskriget som beredskapsförläggning och daghem för estniska och lettiska barn. Byggnaden saknade både el och centralvärme och efter att huset åter tömts vandaliserades det. Det ansågs för dyrt att renovera och bevara och revs därför 1948. Hela området blev 1955 en allmän park och fick namnet Tunaparken, söder om Tunavägen och öster om Tornavägen.

Sparta är ett studentboende i Lund som hyrs ut av AF Bostäder. I nära anknytning ligger Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola. Komplexet är ritat av Bengt Edman. I samma byggnad ligger före detta konsertarenan Olympen, som byggts om till gym. Studentboendet är hem för ungefär 550 studenter. Det var från början helt i naturbetong (grått), men målades under tidigt 2000-tal om i den mörkgröna nyans det för närvarande har. Nu har snart färdigställts ett stort bostadskomplex på parkeringsytan mot gamla Astra.

I mars 2010 kom beskedet att AstraZeneca skulle lägga ner sin forskningsverksamhet i Lund, och flytta den till Mölndal. Förutom att många skulle behöva lämna sitt arbete, skulle plötsligt över 80 000 kvm, högklassiga lokaler stå tomma. Mats Paulsson, en av grundarna till byggföretaget Peab, tyckte att konceptet med nya mötesarenor i en stark forsknings- och utvecklingsmiljö lät lovande. I början av 2011 initierade han en stiftelse som också lade grunden till att Region Skåne och Lunds universitet kunde etablera verksamheter för forskning och innovation inom medicin och andra livsvetenskaper. 10 januari 2012 lämnar AstraZeneca över nycklarna nycklarna till Medicon Village. Vid slutet av 2012 har ca 70 aktörer flyttat in med över 570 medarbetare. Under 2013 flyttar Lunds universitet in med över 200 cancerforskare. År 2013 arbetar fler människor på Medicon Village än när AstraZeneca tog nedläggningsbeslutet. I januari 2017 firar Medicon Village 5-årsjubileum med över 120 medlemsorganisationer på plats med drygt 1600 medarbetare.

Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser idag ca 900 företag med 4000 anställda inom framför allt IT, miljöteknik och livsvetenskap. Ideon ligger i nordöstra Lund i omedelbar anslutning till Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan, på det område som kallas Pålsjö ängar. Ideon omfattar nitton fastigheter med 100 000 m² kontorslokaler, och ägs sedan oktober 2016 av Wihlborgs Fastigheter AB, Castellum AB och Vasakronan AB. Tidigare ägde Ikano delar av fastighetsbeståndet. Det första spadtaget togs 1983 och nu 37 år senare är det ett imponerande stort område. Ideon Gateway är den senast uppförda byggnaden på Ideon i Lund. Byggnaden är 74 meter hög och därmed Lunds högsta. Husets fasad ändrar färg beroende på vilken vilken vinkel man ser den ur. Ideon Gateway började byggas i slutet av 2010 och invigdes i januari 2013.

Ideon Science Park blev 1983 Sveriges första forskningsby. Idén till forskningsbyn Ideon presenterades av Landshövding Nils Hörjel 1982 vid läkemedelsföretaget DRACO:s berömda Temadagar som arrangerades under hela 1980-talet.. Dessa temadagar som initierades av Dracos informationschef Anders Zackrés var Sydsveriges största konferens med högaktuella teman och med 500-600 deltagare från regering, riksdag, landsting, kommuner, företag och forskar- och utbildningsvärlden. Utvecklingen av Ideon kom som en följd av 1970-talets omstruktureringar i det skånska näringslivet. Man såg ett behov i att skapa förutsättningar för nya näringar och tog inspiration från motsvarande anläggningar som skapats i USA. Ideon grundades genom ett samarbete mellan Lunds universitet, dåvarande Malmöhus län, Lunds kommun och näringslivet. Området byggdes av Skanska. Det första spadtaget till området togs gemensamt av Gun Hellsvik, Nils Hörjel och Nils Stjernquist. De första företagen flyttade in i september 1983. Ericsson Radio Systems förlade mobilutveckling till området, vilket blev en ryggrad i områdets utveckling och 1988 fanns omkring 100 företag på Ideon.

Området består idag av flera olika delar i husen Alfa, Beta, Delta, Gamma och Gatweay; dessa ägs av Wihlborgs. Alfahuset som är plats för små och medelstora företag har renoverats under 2010-2011. Det har bland annat skapats en samlingspunkt under namnet Agora med ett modernt kafé. Idag finns här inkubatordelen Ideon Innovation tillsammans med Lunds nyföretagarcentrum (LNC), VentureLab och Creative Plot. Betahuset med Ideon Business Lounge härbärgerar ett 90-tal företag. I Gammahuset finns tiotalet företag inom medicinteknik. Till Ideon-området hör också Edison Park och Lundaporten, som ägs av Castellum, samt Nya Vattentornet 2 (Mobile Heights Center) och Nya Vattentornet 4 (Sonys hus), som ägs av Vasakronan.

Lunds spårväg är en 5,5 kilometer lång spårväg under byggnad i Lund. Trafiken planeras börja 13 december 2020. Lunds spårväg blir därmed det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm med grannkommuner, Göteborg/Mölndal och Norrköping, och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911.

Den så kallade ”Lundalänken” började planeras under slutet av 1980-talet och färdigställdes 2003, med en trafikseparerad bussbana genom sjukhusområdet och Lunds tekniska högskola. Länken trafikerades av stadsbusslinjerna 6 och 20 samt regionbusslinje.

Sölvegatan fick sitt namn 1883 i formen Sölvesgatan, men blev 1923 Sölvegatan. Sölve anknyter till Esaias Tegnérs två dikter ”Jätten Finn” och ”Gerda”, där han låter jättens barn få namnen Gerda och Sölve. Den nedre delen av Sölvegatan började läggas ut i stadsdelen Professorsstaden från Biskopsgatan, som är en av de gator som ersatt stadsvallen runt den medeltida stadskärnan, i slutet av 1800-talet. Gatan har förlängts ett flertal gånger, och sträcker sig nu från Biskopsgatan i nordöstlig riktning som en huvudgata genom den del av Lund som blivit Lunds universitets campusområde fram till Solbjärsvägen öster om E22, där den övergår i Olshögsvägen förbi de nya forskningsinstitutionerna Max IV-laboratoriet och European Spallation Source i Lunds utkant mot nordöst.

Tur på Perstorps dammar 16 juli

Samlingsplats: Vägen mellan Store Damm och Håkanstorps mölledamm

Det blev Kajakpaddling på Store Damm och Håkanstorpsmölledamm. Sjösättning kl. elva mellan dammarna. Väderprognosen sa 2m/s i vindstyrka. Vi fick återuppliva minnet av ett av våra fina skridskovatten. Calle ledde turen. Anders H, Karin P, Heike, Kaj deltog också.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vandring bland Malmös träd 6 juli

Som en fortsättning av flera års konstcyklingar och fjolårets Trädcykling gjorde vi nu en Trädvandring, som var anpassad till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mikael Roos guidade.

Det blev en Trädvandring i Kungsparken i Malmö med fortsättning för den som orkade, vilket var alla, att se ännu fler spännande träd, i Slottsparken, med tjugo träd i varje park. Vi studerade dem träd för träd, dock utan trädklättring. Det blev intressant med både historia och biologi. 

Vandringen ägde rum måndagen den 6 juli med start kl 18 då vi träffades på Malmö Museers parkering, där det finns gott om parkeringsplatser. Den tog cirka två timmar och vi hoppas att vi fick hyfsat väder men förberedde oss med rätt kläder för den kvällen.

En god förberedelse var att gratis ladda ner appen ”Träd i Malmö”, som man hittar där appar finns.

Söndagsvandring i Fyledalen 28 juni

Turen utgick från Röddinge kyrka denna soliga o varma söndag. Vi följde den pittoreska bygatan en bit innan vi tog oss in på en liten grusväg ner mot dalen. Grusvägen övergick i en skogsväg i fin lummig miljö någon kilometer innan vi fick ta oss lite off pist ner till botten av dalen. Vi fick leta oss fram lite på en nästan igenvuxen stig innan vi hittade bron som tog över en bäck längst ner i dalen. Precis där lyckades färdledaren få syn på den ovanliga kungsfiskaren för ett kort ögonblick. En upplevelse.
Dalen öppnade upp sig både åt väster och öster och vi befann oss på den gamla banvallen där tåget från Sjöbo en gång ångade fram mot Tomelilla. Vi tillät oss en paus i gröngräset innan vi fortsatte längs banvallen, här utan räls. 
Banvallen fortsätter in i Tomelilla kommun som låtit rälsen vara kvar och där dressincykling nu utövas. Efter en bit längs rälsen var det dags att ta sig upp för branterna och in i bokskogarna på Fyledalens södra sida. Vi hittade små skogsvägar som vi följde ett par kilometer. Närmaste målet var nu Skogshejdan, ett naturreservat av lite fäladstyp. Paus vid den lilla sjön. 
Vi fortsatte över inbjudande ängar innan vi anträdde färden på branta småvägar ner mot Fyledalens botten igen. Anslöt åter till den gamla banvallen vid Fylan och följde denna västerut ett par kilometer. Ibland fick vi ge plats åt dressincyklande ekipage på söndagsutflykt. Verkade mysigt.
Passerade den välhållna stationsbyggnaden vid Högestad station, numera privat bostad och fortfarande med tydliga angivelser på väggen om avstånd till Simrishamnn och Malmö liksom lägesplacering i antal meter över havet(28m).

Sista biten upp ur dalen tillbaka till Röddinge längs en liten slingrande grusväg och en kilometetlång uppförsbacke blev en ansträngande avslutning på dagens tur.
Ett 10-tal vandrare verkade mycket nöjda med dagens tur som gick i sol och värme och sträckte sig över ca 16 km

Bengt-Ola ledde turen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vandring vid Backåkra 31 maj

Turen tog sin början vid Hammarskjölds Backåkra. Ut på heden och litet stopp vid den speciella meditationsplatsen. Därefter västerut en liten bit på Skåneleden riktning Kåseberga uppe längs åsen. Därefter brant nedstigning till havet och tillbaka bland sommarbebyggelsen vid Löderups strandbad. Fikapaus bland björkar i anslutning till stranden. 
Vidare mot Hagestad och upp mot Skåneleden som löper en bit från havet förbi fina hagmarker. Så småningom åter ner mot havet och liten inspektion av imponerande Sandhammarens fyr. Skön paus i anslutning till denna.
Därefter ut till Sandhammarens fantastiska stränder. Med kraftig vind i ryggen traskade vi på en bit västerut innan vi vek av över sanddynerna in mot den skyddande terrängen. Följde en liten skogsväg och hittade så småningom stigen som vek av in genom tallskogen tillbaka till Skåneleden.  Där hejdade vi oss en stund vid dom fantastiska liljekonvaljdungarna, som var ett av huvudmålen med dagens vandring. Det blev många väldoftande buketter till mor denna Mors dag.
Lämnade slutligen Skåneleden för att ta oss upp för en liten brant till Backåkraheden och den sista biten över heden till vår utgångspunkt.

15 nöjda vandrare hade tillryggalagt ca 17 km  denna soliga men ganska blåsiga söndag. Bengt-Ola ledde turen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gårdslösaleden söndag 19 juli

Samlingsplats: Smedstorps station kl 10.30

En intressant vandringsled runt Smedstorp. Enkelt att ta sig till med tåg, vilket de flesta av oss gjorde. Leden lades upp av byalaget 2012 i syfte att sätta Smedstorp med omnejd tydligare på kartan. Leden utgår från stationen i Smedstorp där broschyrmaterial finns att tillgå. Gårdslösa syftar på en av de små byar som utgör ursprunget till Smedstorp.
Turen  tog oss genom Smedstorp och sedan vidare på små grusvägar ut i det omgivande jodbrukslandskapet. Vi passerade bl a gamla gravplatser från stenåldern och stenbrott från tiden då man bröt mycket kalksten och skiffer här i trakten. Vi följde småvägar förbi fina små boställen för att så småningom komma in i det inbjudande naturreservatet Listarumsåsen. Här fick vi uppleva ett för oss okänt naturområde. Mjuka fina strövstigar längs en knivseggsformad åsrygg genom vacker bokskog varierad med partier av luftiga och högresta granar. Mycket vackert. Ett naturreservat att återvända till.
Så småningom åter ut i odlingslanskapet där majs var den dominerande grödan på stora fält. Leden förde oss till slut in på Smedstorps omedelbara omgivningar med fina joggingslingor och strövstigar. 
Liten koll på ”centrum” avslutningsvis. Konsthantverkare, nya entreprenörer och initiativrikt byalag har blåst liv i en by där recessionen varit påtaglig under många år men nu andas optimism. Det blir man glad av att se.
Ganska hög värme bidrog till att några anmälda lämnade återbud. Vi andra, ett 10-tal,  vandrade på i ca 13 km